O škole


O škole

Základní škola se nachází  v centru města Kostelec nad Černými lesy. Kapacita školy je 920 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola má právní subjektivitu. Zřizovatelem je Město Kostelec nad Černými lesy. Poskytuje základní vzdělání žákům 1. až 9. tříd. Škola je spádová, žáků dojíždějících z okolních obcí je přibližně polovina. 

Škola má tři budovy. Hlavní budova je přístupná z náměstí, budova školní jídelny se dvěma třídami a modulární škola se čtyřmi třídami je v otevřeném  areálu zahrady a školního dvora.  

Školní družina  má kapacitu 300 žáků. Pro její činnost je vyčleněno po vyučování 10 tříd I. stupně. Čtyři v hlavní budově, čtyři v modulární škole a dvě v budově školní jídelny. Před začátkem vyučování mohou děti I. stupně navštěvovat ranní družinu. 

Školní jídelna  má kapacitu   1000 stravovaných. Pracuje v ní 10 zaměstnanců. 

Základní škola je zcela bezbariérová.   

Charakteristika pedagogického sboru     

Ve škole pracuje přes 60 pedagogických pracovníků,  podporujeme zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, nekvalifikovaní si doplňují vzdělání odborné i pedagogické. Mezi pedagogické pracovníky patří učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů, školní psycholog. Vedení školy podporuje další vzdělávání pracovníků školy. Učitelé se pravidelně zúčastňují seminářů doplňujících a prohlubujících jejich kvalifikaci.  Nekvalifikovaní vyučující absolvují přijímací zkoušky na vysokou školu.  

Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně – pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro volbu povolání, školní psycholog, metodik primární prevence. Součástí Minimálního preventivního programu je plánování seminářů a přednášek pro žáky jednotlivých ročníků. Spolupráce s odborníky napomáhá předcházet výskytu patologických jevů. 

Ve škole pracuje školní poradenské zařízení. 

Výchovné poradkyně i školního psychologa mohou vyhledat žáci i jejich zákonní zástupci. Mohou se s nimi poradit nejen při  problémech v učení, ale i v rodinných souvislostech, které mohou žákovy výsledky ovlivnit. K ventilování problémů jednotlivých žáků i třídních kolektivů slouží spolu s Radou žáků i Schránka důvěry umístěná na chodbě u ředitelny. 

Kroužky, které škola ve svých učebnách a v tělocvičně nabízí, jsou  nezanedbatelnou prevencí před drogami a jiným nebezpečím. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice bezpečnosti práce a ochrany při mimořádných událostech, v poskytnutí první pomoci, několik pedagogických pracovníků absolvovalo školení Zdravotník zotavovacích akcí. 

Ve škole jsou zřízeny pozice koordinátor EVVO, ICT a ŠVP. 

O škole