Nástup žáků od 3.5.2021


30.04.2021

Od 3.5.2021 – bude probíhat rotační výuka 1.stupně i 2. stupně

 • sudý týden (příští týden 3.5. – 7.5.) – C,D prezenčně, A,B distančně
 • lichý  – A,B prezenčně, C,D distančně

V provozu bude i ŠJ a ŠD v homogenních skupinách dle tříd.

Vstup do školy

Žáci vstupují do školy vždy s ochrannými pomůckami (respirátor či chirurgická rouška). Dospělí, kteří se budou pohybovat v prostorách školy musí mít vždy respirátor.

Pokud žák vykazuje známky onemocnění COVID – 19, nebude mu umožněna prezenční výuka a musí po neprodleném vyzvednutí zákonným zástupcem opustit budovu školy.

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma, ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Testování:

Žák nemůže být k účasti na testování nucen, nemá povolen vstup do školy, neúčastní se prezenčního vzdělávání a jeho absence je po domluvě s vyučujícím vedena jako omluvená. Pokud se třída vzdělává distančně, žák se této výuky povinně účastní. V době prezenční výuky záleží na dohodě s vyučujícím, jaká forma podpory bude zvolena.

1 . až 5. ročníky prezenční výuky AG testy vždy v pondělí

6. až 9. ročníky prezenční výuky AG testy vždy v pondělí a ve čtvrtek

Žáci se budou testovat po příchodu v kmenových třídách. V 1. až 3. ročníku mohou dětem asistovat k testování rodiče. Rodiče neprodleně po testování svého dítěte opouštějí školu.

Průběh testování - odkazy:LEPU testySingclean testyPřehled návazných postupů

Netestují se žáci, kteří

 • doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru COVID-19 ne starší 48 hodin
 • doloží negativní antigenní test na přítomnost antigenu viru COVID-19 provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin
 • prodělali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Školní jídelna:

Žáci na prezenční výuce budou nastupovat na obědy dle rozvrhu školní jídelny za dodržení všech pravidel.

Žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky a byli přihlášeni na obědy, mají stravu v době prezenční výuky automaticky přihlášenou. Pokud nebudou chtít stravu odebírat, odhlásí se u vedoucí ŠJ či na stránkách www.strava.cz. Odhlášení stravy musí proběhnout do pondělí 3.5.2021 do 8:00 hodin. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Pokud se žák účastní výuky distančně, může si po domluvě s vedoucí ŠJ vyzvednout předem objednanou stravu do jídlonosiče v 10.30 – 11.30 hodin.

Školní družina

Žáci účastnící se prezenční výuky mohou navštěvovat ranní družinu od 7.00 ve své kmenové třídě. Odpolední družina bude probíhat ve stejných skupinách i prostorech.

← zpět na seznam článků