Nástup žáků od 12.4.2021


07.04.2021

Od 12.4.2021 – bude probíhat rotační výuka 1.stupně

 • lichý (příští týden 12.4. – 16.4.) – A,B prezenčně, C,D distančně
 • sudý týden – C,D prezenčně, A,B distančně
 1. stupeň pokračuje v distanční výuce podle stávajících pravidel s možností individuálních konzultací maximálně 6 osob v 9.ročníku (předměty k přijímacím zkouškám). Konzultace mohou probíhat po domluvě s vyučujícími.

V provozu bude i ŠJ a ŠD v homogenních skupinách dle tříd.

 

Vstup do školy

Žáci vstupují do školy vždy s ochrannými pomůckami (respirátor či chirurgická rouška). Dospělí, kteří se budou pohybovat v prostorách školy musí mít vždy respirátor.

Pokud žák vykazuje známky onemocnění COVID – 19, nebude mu umožněna prezenční výuka a musí po neprodleném vyzvednutí zákonným zástupcem opustit budovu školy.

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma, ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Testování:

Žák nemůže být k účasti na testování nucen, nemá povolen vstup do školy, neúčastní se prezenčního vzdělávání a jeho absence je po domluvě s vyučujícím vedena jako omluvená. Pokud se třída vzdělává distančně, žák se této výuky povinně účastní. V době prezenční výuky záleží na dohodě s vyučujícím, jaká forma podpory bude zvolena.

1 . až 5. ročníky prezenční výuky AG testy vždy v pondělí a ve čtvrtek

Žáci se budou testovat po příchodu v kmenových třídách. V 1. až 3. ročníku mohou dětem asistovat k testování rodiče. Rodiče neprodleně po testování svého dítěte opouštějí školu.

Průběh testování - odkazy:LEPU testy, Singclean testy, Přehled návazných postupů

Netestují se žáci, kteří

 • doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru COVID-19 ne starší 48 hodin
 • doloží negativní antigenní test na přítomnost antigenu viru COVID-19 provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin
 • prodělali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

Školní jídelna:

Žáci na prezenční výuce budou nastupovat na obědy dle rozvrhu školní jídelny za dodržení všech pravidel.

Žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky a byli přihlášeni na obědy, mají stravu v době prezenční výuky automaticky přihlášenou. Pokud nebudou chtít stravu odebírat, odhlásí se u vedoucí ŠJ či na stránkách www.strava.cz.

Pokud se žák účastní výuky distančně, může si po domluvě s vedoucí ŠJ vyzvednout předem objednanou stravu do jídlonosiče v 10.30 – 11.30 hodin.

Školní družina

Žáci účastnící se prezenční výuky mohou navštěvovat ranní družinu od 7.00 ve své kmenové třídě. Odpolední družina bude probíhat ve stejných skupinách i prostorech.

 

← zpět na seznam článků